Издателство ПЕДАГОГ 6

Каталог Ценова листа Търговски представителства За издателството

К А Т А Л О Г    -    Физика и астрономия

УЧЕБНИЦИ

ТЕСТОВЕ

СБОРНИЦИ

Справочни таблици със систематизиран материал по:

За зрелостници и кандидат-студентиФормат 70x100/16
пълноцветен
Брой страници - 144
Физика и астрономия за 8. клас
Христо Цеков, Евгения Бенова, Здравка Димова, Никола Велчев, Радост Василева, Иванка Маринова


Формат 70x100/16
Брой страници - 64
Учебна тетрадка по физика и астрономия за 8. клас
Христо Цеков, Евгения Бенова, Здравка Димова, Никола Велчев, Радост Василева, Иванка Маринова


Формат 70x100/16
Брой страници - 32
В помощ на учителя по физика и астрономия за 8. клас
Христо Цеков, Евгения Бенова, Здравка Димова, Никола Велчев, Радост Василева, Иванка Маринова


Формат 70x100/16
двуцветен
Брой страници - 192
Физика и астрономия за 9. клас
задължителна подготовка

доц. Мария Кюлджиева, Мустафа Алиев, Радка Даскалова

Учебникът е написан в съответствие с новите учебни програми по физика и разработките в ядрата "Електричество и магнетизъм" и "Трептения и вълни" са гаранция за успешното реализиране на общозадължителния минимум за 9. клас.
Съдържанието на учебника отразява съвременните научни постижения на физиката. Системно, последователно и достъпно са представени основните понятия, величини и закономерности и приложенията на физиката, залегнали в общообразователния минимум по "Физика и астрономия за 9. клас".
Учебникът отговаря на възрастовите и познавателни възможности на учениците. Предложените и решени примери в уроците, задачите и въпросите след тях, както и подчертаната практическа насоченост на разработките ще създадат интерес и мотивация за учене.
Учебникът е богато илюстриран. Той съдържа чертежи, таблици и снимки, които подпомагат, допълват и онагледяват текста в учебника.
Включените девет лабораторни упражнения за практикума са достъпни за реализиране в повечето училища, защото за провеждането им не е необходима специална апаратура. Темите за упражненията покриват равномерно учебното съдържание.Формат 60x84/16
Брой страници - 88
Книга за учителя по физика и астрономия
за 9. клас ­ ЗП

доц. Мария Кюлджиева, Мустафа Алиев, Радка ДаскаловаФормат 70x100/16
Брой страници - 64
Физика и астрономия за 9. клас
допълнение до профилирана подготовка

доц. Мария Кюлджиева, Мустафа Алиев, Радка ДаскаловаФормат 70x100/16
двуцветен
Брой страници - 128
Физика и астрономия за 10. клас
задължителна подготовка

проф. Никола Балабанов, проф. Никола Николов, Здравка Димова

Авторите са предложили едно рационално разпределение на учебния материал, за да се покрие учебната програма. Учебникът съответства на целите на обучението по физика и астрономия за формиране на задължителния минимум от физични знания, умения и отношения в трите ядра "Светлина", "От атома до Космоса" и "Наблюдение, експеримент и изследване". Учебното съдържание надгражда знанията на учениците и позволява да се разкрие на едно по-високо ниво единството и многообразието на равнищата на структурата на материята: микросвят, макросвят и мега-свят.
Учебникът е написан на точен, ясен и достъпен език в съответствие с физичната терминология и книжовните норми. Наименованията на разделите и темите съответстват на логиката на учебната програма. Структурните компоненти са взаимно свързани и осигуряват плавен преход при формиране на новите знания. Подбрани са подходящи илюстрации.
Учебникът отговаря на възрастовите и познавателни възможности на учениците. Предложените и решени примери в уроците, задачите, въпросите и предложените теми за реферати и дискусии, както и практическата насоченост на материала ще създадат интерес и мотивация за учене.Формат 70x100/16
Брой страници - 128
Физика и астрономия за 10. клас
Механика

доц. Кръстю Иванов, Здравка Димова, Мария МарудоваФормат 70x100/16
Брой страници - 80
Физика и астрономия за 10. клас
Механика кратък курс

доц. Кръстю Иванов, Здравка Димова, Мария МарудоваФормат 70x100/16
Брой страници - 128
цветно приложение - 8 стр.
Астрономия
проф. Никола Николов, Весела Радева, Елисавета Илиева


Допълнителни материали (zip файл)Формат 70x100/16
Брой страници - 64
Тестове за проверка по физика и астрономия в 7. клас
Милена Даскалова, Никола Велчев

Тази книга съдържа тестове по физика за входно равнище, тематичен и годишен контрол и самоконтрол, с които се установява нивото на знания и умения на учениците в VII клас.
Предложените тестове са разработени по новата програма по физика за VII клас и са съобразени с образователните изисквания на МОН.
Към всеки тест са посочени критериите за оценяване и верните отговори, което ще позволи на ученици и учители да оценят точно и обективно дадените решения.Формат 60x84/16
Брой страници - 104
Тестове за проверка по физика в 8. клас
Елка Златкова, Васил Попов, Тодор Сугарев

Тази книга съдържа тестове по физика за входно равнище, тематичен и годишен контрол и самоконтрол, с които се установява нивото на знания и умения на учениците в VIII клас.
Предложените тестове са разработени по новата програма по физика за VIII клас и са съобразени с образователните изисквания на МОН.
Към всеки тест са посочени критериите за оценяване и верните отговори, което ще позволи на ученици и учители да оценят точно и обективно дадените решения.
Книгата е разработена на достъпно равнище, което я прави особено полезна и необходима както за учителя по физика, така и за всички ученици от VIII клас.Формат 60x84/16
Брой страници - 88
Тестове за проверка по физика и астрономия
в 9. клас

Мустафа Алиев, Красимира Кърджилова

Тази книга съдържа тестове по физика и астрономия за входно равнище, тематичен и годишен контрол и самоконтрол, с които се установява нивото на знания и умения на учениците в 9. клас.
Предложените тестове са разработени по новата програма по физика и астрономия за задължителна и профилирана подготовка.
Към всеки тест са посочени критериите за оценяване и верните отговори, което ще позволи на ученици и учители да оценят точно и обективно дадените решения.Формат 60x84/16
Брой страници - 64
Тестове за проверка по физика и астрономия
в 10. клас

Борис Илиев, Иванка Георгиева, Иванка Русалова

Този сборник съдържа тестове в два варианта по физика и астрономия за тематичен, срочен и годишен контрол и самоконтрол.
Въпросите и задачите, включени към тестовете, са разработени съобразно държавните образователни изисквания за учебно съдържание по новата учебна програма по физика и астрономия за 10. клас - задължителна подготовка, утвърдена от МОН през 2000-ната година.
Във втората част на сборника са дадени верните отговори, указания за оценяване и таблица за трансформация на точковата оценка от шестобалната система.

Подготовка за външно оценяване по Физика и астрономия за 7. клас
Никола Велчев

Тренировъчни тестове по Природни науки и екология за външно оценяване след 7. клас
Никола Велчев, Митка Павлова, Милена Кирова, Елена Бояджиева, Лиляна Банчева

Тестове и задачи по Физика и астрономия за 8. клас
Никола ВелчевФормат 70x100/16
Брой страници - 128
Сборник с качествени задачи и въпроси
по механика I част

доц. Стефан Николов


Формат 70x100/16
Брой страници - 128
Сборник задачи по физика и астрономия за 7. клас
Генка Бодичева, Христо ПетровФормат 60x84/16
Брой страници - 144
Сборник задачи по физика за 8. клас
Йордан Йорданов, Валентина Гайдарова

Настоящият сборник е предназначен за учениците от 8. клас. Задачите са систематизирани в четири раздела ("Механика", "Топлинни явления", "Електричество и магнетизъм" и "От атома до Космоса") и са съобразени както с последователността на учебната програма по физика, така и с нивото на математическите познания на учениците. В началото на всеки раздел са изложени накратко определения на основните величини, понятия, зависимости и закони.
В сборника са включени 262 задачи. Една част от тях са решени подробно, като решенията са построени по единен, най-целесъобразен алгоритъм:
  • съкратен запис на условието;
  • съставяне на необходимите уравнения;
  • решаване на уравненията в общ вид;
  • заместване с числени стойности.
Целта на подробните обяснения при решените задачи е да се осмисли учебният материал чрез илюстриране на физичните процеси и явления и да се формират у учениците умения, навици, култура и стил при решаване на физични задачи ­ както количествени, така и качествени.
Задачите за самостоятелна работа затвърждават получените знания и умения, а повишаването на тяхната трудност (отбелязано със *) допълва и обогатява логичното мислене на ученика. Всички задачи за самостоятелна работа са придружени с отговори и упътвания за решаване.
Сборникът по физика за 8. клас може да бъде използван както в часовете по физика, така и за подготовка за участие в състезания, олимпиади, конкурсни изпити.


Формат 760x280 mm
Брой страници - 1
Правоъгълна звездна карта


Формат 70x100/16
Брой страници - 144
Кандидатстудентски конкурси по физика
Никола Велчев, Здравка ДимоваФормат 60x84/16
Брой страници - 160
Нишки от гоблена на съвременната физика
Никола Балабанов
Последна актуализация: септември 2012