but_48  but_a912  but_tbox

Дейностите по приемането на ученици след завършен VІІ клас в София-град
Четвъртък, 05 Май 2016 06:40

Уважаеми кандидат-гимназисти, уважаеми родители,

РИО - София-град Ви уведомява, че дейностите по приемането на ученици след завършен VІІ клас в държавните и общинските училища за учебната 2016/2017 година (съгласно Наредба №11/28.03.2005 г. на МОН) започва. За Ваше улеснение обръщам вниманието Ви върху някои основни моменти от кампанията:

Приемните изпити по български език и литература и математика са на 18.05.2016 г. и на 20.05.2016 г.  Те се провеждат в училището, където се обучава ученикът в VII клас. Изпитите се състоят от два модула, като първият е тест за Национално външно оценяване, а вторият е за кандидатстване по Наредба № 11. Възможно е кандидатстване и само с резултатите от първия модул, но резултатът ще е по-нисък. За явяването на изпитите по български език и литература и математика не се подават заявления. И на двата изпита се пише със син химикал. За изпита по математика се носят чертожни инструменти и се чертае с молив.

Заявления за приемен изпит за проверка на способностите се подават от 05.05.2016 г. до 11.05.2016 г. в училището, в което ученикът се обучава в VII клас. Учениците от други области подават заявление в 144. СОУ „Народни будители" с адрес: ж.к. „Младост 3".

Към всяко заявление трябва да бъде прикачен и документ за предварително платена такса – 6 (шест) лв. по следната сметка на РИО – София-град: BG57UBBS80023106075808.
BIC КОДЪТ на банката е UBBS BGSF ОББ АД, клон „Княгиня Мария Луиза".
Таксата се внася за всеки отделен изпит за проверка на способностите, преди подаване на заявлението. При попълване на вносната бележка се записва ЕГН и името на ученика. Като основание за внасяне на таксата се вписва: "Изпит за проверка на способностите по..."

За кандидатстващите профил „Спорт", заявление се подава в съответното училище и таксата се заплаща в училището.

До 13.05.2016 г. се получават служебни бележки, удостоверяващи мястото за полагане на приемните изпити за проверка на способностите по изобразително изкуство, музика и хореография за всеки кандидат, който е подал заявление за явяване на изпитите.

 • От информационните кътове в училището и от сайта на РИО – София-град можете да се запознаете с цялата информация относно датите, условията и изискванията при провеждането на изпитите.
 • Резултати от тестовете по български език и литература и по математика се обявяват до 03.06.2016 г. в училището, в което се обучава ученикът.
 • Резултатите от изпитите за проверка на способностите се обявяват до 09.06.2016 г. в училището, в което се обучава ученикът.
 • След получаване на служебната бележка с оценките от приемните изпити и удостоверението за завършен VII клас, се подава заявление (по образец в училище-гнездо) за участие в първи етап на класиране в срок от 16.06.2016 г. до 21.06.2016 г. Попълването на заявлението трябва да се извърши много внимателно, четливо и добре обмислено. Подредбата на училищата трябва да се осъществи от най-желаните низходящо към по-малко желаните профили, професии и специалности на конкретните училища. На сайта на РИО има информация кои са училищата-гнезда. Училището-гнездо, може да се избере свободно - няма ограничения за райониране. Учениците от другите населени места могат да подават заявления в 1. СОУ „Пенчо Славейков".
 • Учениците, които не са удовлетворени от класирането си на първи етап, следва да подадат в училището, в което са класирани, заявление за участие във втори етап от класирането (от 28.06.2016 г. до 30.06.2016 г.). Желанията не се пренареждат и кандидатът може да се класира на втория етап на по-предно желание. Ако няма възможности за по-предно класиране, кандидатът остава на мястото си от първия етап на класирането. Ако кандидатът е минал на по-предно свое желание, следва да се запише в приемащото училище от 05.07.2016 г. до 07.07.2016 г.
 • За неуспелите да се класират и неудовлетворени от втория етап на класирането и незаписали се ученици съществува възможност за участие в трети етап на класиране (от 11.07.2016 г. до 13.07.2016 г.). За целта следва да се подаде ново заявление в училището-гнездо, в което желанията могат да се подредят отново, съобразно останалите свободни места и резултатите от изпитите на кандидата. Ако на втори етап ученикът се е записал, за да подаде заявление за участие в трети етап, трябва да изтегли документите си от училището, в което е приет.
 • След обявяване на резултатите от третия етап на класирането и останалите свободни места - 21.07.2016 г., следва етап на попълване на незаетите места по приемащи училища. Необходимата информация се получава от директорите на приемащите училища.
 • За справки, консултации и допълнителна информация се обръщайте към комисиите по приема във Вашето училище, в училищата-гнезда и към РИО - София-град.

ВНИМАНИЕ: Всеки етап на класиране завършва със записване на ученика в VIII клас в училището, в което е приет, като подава следните документи:

 • заявление до директора;
 • оригинал на удостоверението за завършен VII клас;
 • оригинал на медицинско свидетелство, издадено от лекуващия лекар на ученика, при кандидатстване за профили „Изкуства" и „Спорт" и за специалностите от професии.

Ваня Кастрева, Началник на РИО – София-град

 

ЗАЯВКА

Вашата заявка е празна

Избор по КЛАС

начален курс
5. клас
6. клас
7. клас
8. клас
9. клас
10. клас
11. клас
12. клас
зрелостници и кандидат-студенти
студенти
Всички класове

Избор по УЧЕБЕН ПРЕДМЕТ

Биология и здравно образование
Български език и литература
География и икономика
Етика и право
Изобразително изкуство
История и цивилизация
Математика
Околен свят
Психология и логика
Физика и астрономия
Философия
Френски език
Химия и опазване на околната среда
Човекът и обществото
Човекът и природата
Всички учебни дисциплини

Избор по ТИП ИЗДАНИЕ

Учебник
Учебни тетрадки, помагала
Сборници, тестове
Справочни таблици
Справочници
Методика
Пособия, табла
Периодика, списания
Друга литература
Всички типове учебни издания

2017-A48-20162017-A912-2016

2017-A48-20152017-A912-2015

2017-A48-20142017-A912-2014

2017-A48-20132017-A912-2013

2017-A48-20122017-A912-2012

2017-A48-20112017-A912-2011