Христоматия с извори за българската история - III издание

2020-HIBI-3izd

Прочети повече и ПОРЪЧАЙ

Автори:

Магдалена Андреева, Евгений Кандиларов, Николай Димитров

Цена:

15,00 лв.

Страници:

256

Година:

2020

ISBN:

978-954-324-276-4

Размери:

165x235 (70х100/16)

Цветност:

черно-бяло

В помощ на ученици, зрелостници и кандидат-студенти

Предговор към третото допълнено и преработено издание

Христоматията с исторически извори е замислена да покрие дефицита от подобни издания на пазара за учебна литература, като предложи едно компактно, систематично и целенасочено подбрано изложение на едни от най-известните писмени извори и документи от българската история от Античността до наши дни. Тя е в унисон с новия възглед за ролята на документа в историята като носител на равностойна информация. В съвременното историческо образование изворът се явява ресурс за разкриване на многообразни гледни точки при представянето на историческите събития, разширява и обогатява знанията на учениците.
Извадката от извори е съобразена с държавните образователни изисквания по история и цивилизация, както и с учебната програма за задължителна и профилирана подготовка по предмета според новия Закон за предучилищно и училищно образование.
Изворите са подредени на базата на синхронизирането на хронологическия и тематичния принцип по периоди и подпериоди, съответно:

 • Античност;
 • Средновековие;
 • Българите през XV – XVII век;
 • Българско възраждане;
 • България през Новото време и Съвременността.

В друг шрифт преди текста на изворите от Средновековния период (поради тяхната специфика) е обърнато внимание на основни факти, за които става въпрос, с цел учениците да се справят по-добре със задачата, която им е поставена. Текстът на документите се предхожда от кратка уводна бележка със сведения за времето, през което е живял авторът, и по какви въпроси е писал. Съвременните имена на топонимите, използвани в текстовете (особено що се отнася до Средновековния период), се дават в скоби, за да се внесе яснота по проблема. В квадратни скоби [ ] е вмъкнато пропуснато име или текст, което пояснява логиката на текста. На много места в текста има многоточие [...], което означава, че той е съкратен с оглед на това, да стане по-четивен и да илюстрира най-важната информация, за която се отнася. Изворите са цитирани коректно, назован е източникът, откъдето е взет текстът.
Христоматията е предназначена за работа в часовете по история и цивилизация както в рамките на задължителната, така и на профилираната подготовка. Тя запълва липсата на достатъчно извори в учебниците и разширява текста на документи, които са само загатнати в основния урочен текст. Ние смятаме, че тя ще улесни значително преподавателите при търсенето и окомплектоването на нужните за съответния урок исторически извори и ще даде насоки за самостоятелна работа на учениците. Разширявайки числеността на предлаганите извори, христоматията е предназначена и за успешна подготовка за държавните зрелостни изпити. Като се вземе предвид фактът, че във вариантите за ДЗИ се съдържат разнообразни въпроси, които изискват работа с документи, изданието предлага голям набор от документи, дава и необходимата база за самообучение. Въпросите са типови и възможните варианти са разяснени в кратка методическа част към изданието. При комбинирането на писмените извори с източници от друг характер (например изображения, исторически карти, картосхеми и др.), се създава широко поле за дидактическа дейност.
Нужно е да подчертаем, че христоматията ще влезе в употреба и в подготовката за кандидатстудентските изпити. В много висши училища е възприет като изпитен вариант формат на тест, включващ въпроси със затворен или отворен отговор на базата на работа с исторически извори; съставяне на кратък исторически текст. Надяваме се, че христоматията ще ползва и широк кръг читатели, които имат засилен интерес към българската история.
Христоматията, която предлагаме на вашето внимание, няма за цел да бъде изчерпателна и пълна – в смисъл да включи всички писмени исторически извори за съответния исторически период. Тя е предназначена предимно за нуждите на ученическата общност в рамките на българското средно общообразователно и профилирано училище и предоставя възможност за покриване на максимума знания, който се изисква от обучаемите при завършването на конкретната образователна степен. Може да се ползва и от студенти по историческите дисциплини, както и от цялата преподавателска общност.
Настоящото издание е преработено, допълнено и коригирано с оглед да се избегне непълнотата на събитията, която би се получила при голямото съкращаване на обема на оригиналния извор с цел да се създаде едно компактно ученическо издание. Съставителите на христоматията се надяват изданието да бъде полезно в трудния процес на обучение и възпитание; да предложи един онагледен прочит на българската история; да разшири познанието и погледа към отминали събития. Представянето на историческите процеси посредством различни педагогически методи, ресурси и източници на работа е свързано с идеята за практическото реализиране на модернизацията в историческото образование.

 

ЗАЯВКА

Вашата заявка е празна

Избор по КЛАС

начален курс
5. клас
6. клас
7. клас
8. клас
9. клас
10. клас
11. клас
12. клас
зрелостници и кандидат-студенти
студенти
Всички класове

Избор по УЧЕБЕН ПРЕДМЕТ

Биология и здравно образование
Български език и литература
География и икономика
Гражданско образование
Етика и право
Изобразително изкуство
История и цивилизация
Комп. моделиране и инф. технологии
Математика
Околен свят
Психология и логика
Физика и астрономия
Философия
Френски език
Химия и опазване на околната среда
Човекът и обществото
Човекът и природата
Всички учебни дисциплини

Избор по ТИП ИЗДАНИЕ

Учебник
Учебни тетрадки, помагала
Сборници, тестове
Справочни таблици
Справочници
Методика
Пособия, табла
Периодика, списания
Друга литература
Серия Тестове
Всички типове учебни издания

НАЧИНИ НА ПЛАЩАНЕ

 • По банков път:
  Банка: Уни Кредит Булбанк АД
  BIC: UNCRBGSF
  IBAN: BG64UNCR96601010526904
  Титуляр на сметката:
  СД „Педагог 6 - Делев, Луизова и с-ие“

  *** Разходите по доставката
       се поемат от ИК "Педагог 6"
       за поръчки над 10 лв.
 • С пощенски запис на адреса на редакцията:
  София 1408, ПК 82
  (на името на Кирил Тонев Делев)

  *** Разходите по доставката
       се поемат от ИК "Педагог 6"
       за поръчки над 10 лв.

 • Наложен платеж
  *** Разходите по доставката
       варират и се поемат от Вас